Содержание

Амеба звичайна: просто і зрозуміло

Будова амеби звичайної
 • Дихання амеби звичайної

 • Середовище проживання амеби звичайної

 • Харчування амеби звичайної

 • Розмноження амеби звичайної

 • Значення амеби в природі і житті людини

 • Рекомендована література та корисні посилання

 • Амеба звичайна, відео
 • Амеба звичайна – один з найбільш відомих найпростіших одноклітинних організмів. Поряд з іншими відомими одноклітинними істотами: інфузорією туфелькою та эвгленою зеленою (про кожну з них на нашому сайті є велика і докладна стаття) амеба є важливим об’єктом для вивчення біологів. Адже розуміння того, як існують і функціонують найпростіші одноклітинні організми дасть нам можливість проникнути в самий початок довгого еволюційного шляху. Яка будова амеби звичайної, її середовище проживання, як здійснюється її харчування, дихання, розмноження, про це читайте далі.

  Будова амеби звичайної

  Форма тіла амеби звичайної постійно змінюється, відбувається це через зміни її ложноніжок. Розмірами своїми амеба не перевищує і половини міліметра. Зовні тіло найпростішого покрито спеціальною мембраною – плазмалемою, всередині ж знаходиться цитоплазма з важливими структурними елементами.

  Цитоплазма амеби має неоднорідну структуру і умовно ділиться на дві частини:

  • зовнішня – ектоплазма,
  • внутрішня, з зернистою структурою, ендоплазма, саме там зосереджені всі найважливіші органели, структурні частини одноклітинного організму.

  Так виглядає будова амеби звичайної на малюнку.

  Центральною частиною амеби, як, втім, і будь-якої іншої клітини, є, звичайно ж, ядро. У амеби воно знаходиться майже в центрі її тіла. Ядро володіє ядерним соком, хроматином і покрито оболонкою, що має численні пори.

  Якщо спостерігати амебу звичайну під мікроскопом, то можна побачити що вона володіє численними ложноніжками, які ще називають псевдопотіями. Ці ложноніжки подібно віям інфузорії служать амебі для пересування.

  Дихання амеби звичайної

  Кисень необхідний для життєдіяльності амеби, вона отримує з води. Причому якщо людина й інші тварини дихають за допомогою легенів, то амеба дихає всім своїм тілом, кисень з води проникає через цитоплазму, сам процес дихання амеби полягає в окисленні киснем органічних речовин у мітохондріях. В результаті цієї реакції виділяється енергія, яка запасається в АТФ, а також попутно утворюється вуглекислий газ і знову вода. Енергія, запасена в АТФ, надалі витрачається на різні процеси життєдіяльності.

  Середовище проживання амеби звичайної

  Амеба звичайна живе в прісній воді канав, боліт, невеликих ставків. Може існувати в акваріумах, в цілому культуру амеби звичайної дуже легко розводити в лабораторних умовах.

  Так виглядає амеба звичайна під мікроскопом.

  Харчування амеби звичайної

  Як ми писали вище, амеба звичайна здатна пересуватися за допомогою своїх ложноніжок, у середньому швидкість пересування найпростішог

  форма тела, чем питается, где обитает, какие болезни может вызывать

  Амеба обыкновенная

  Простейшие в капле прудовой воды (под микроскопом).


  Класс корненожек объединяет наиболее простых одноклеточных животных, тело которых лишено плотной оболочки, а потому не имеет постоянной формы.Для них характерно образование ложноножек, которые представляют собой временно образующиеся выросты цитоплазмы, способствующие передвижению и захвату пищи.

  Среда обитания, строение и передвижение амёбы. Обыкновенная амёба встречается в иле на дне прудов с загрязненной водой. Она похожа на маленький (0,2-0,5 мм), едва заметный простым глазом бесцветный студенистый комочек, постоянно меняющий свою форму («амеба» означает «изменчивая»). Рассмотреть детали строения амёбы можно только под микроскопом.

  Тело амёбы состоит из полужидкой цитоплазмы с заключенным внутрь неё небольшим пузыревидным ядром. Амёба состоит из одной клетки, но эта клетка — целый организм, ведущий самостоятельное существование.

  Цитоплазма клетки находится в постоянном движении. Если ток цитоплазмы устремляется к одной какой-то точке поверхности амёбы, в этом месте на её теле появляется выпячивание. Оно увеличивается, становится выростом тела — ложноножкой, в него перетекает цитоплазма, и амёба таким способом передвигается. Амёбу и других простейших, способных образовывать ложноножки, относят к группе корненожек. Такое название они получили за внешнее сходство ложноножек с корнями растений.

  Жизнидеятельность Амёбы.

  Питание. У амёбы одновременно может образовываться несколько ложноножек, и тогда они окружают пищу — бактерии, водоросли, других простейших. Из цитоплазмы, окружающей добычу, выделяется пищеварительный сок. Образуется пузырёк — пищеварительная вакуоль. Пищеварительный сок растворяет часть веществ, входящих в состав пищи, и переваривает их. В результате пищеварения образуются питательные вещества, которые просачиваются из вакуоли в цитоплазму и идут на построение тела амебы. Нерастворенные остатки выбрасываются наружу в любом месте тела амебы.

  Строение и питание Амёбы.

  Дыхание Амёбы. Амёба дышит растворенным в воде кислородом, который проникает в ее цитоплазму через всю поверхность тела. При участии кислорода происходит разложение сложных пищевых веществ цитоплазмы на более простые. При этом выделяется энергия, необходимая для жизнидеятельности организма.

  Выделение вредных веществ жизнидеятельности и избытка воды. Вредные вещества удаляются из организма амёбы через поверхность ее тела, а также через особый пузырек — сократительную вакуоль. Окружающая амебу вода постоянно проникает в цитоплазму, разжижая ее. Избыток этой воды с вредными веществами постепенно наполняет вакуоль. Время от времени содержимое вакуоли выбрасывается наружу. Итак, из окружающей среды в организм амёбы поступают пища, вода, кислород. В результате жизнедеятельности амёбы они претерпевают изменения. Переваренная пища служит материалом для построения тела амёбы. Образующиеся вредные для амёбы вещества удаляются наружу. Происходит обмен веществ. Не только амёба, но и все другие живые организмы не могут существовать без обмена веществ как внутри своего тела, так и с окружающей средой.

  Размножение Амёбы. Питание амёбы приводит к росту ее тела. Выросшая амёба приступает к размножению. (? Наверное вследствии превышения определённой массы её тела.) Размножение начинается с изменения ядра. Оно вытягивается, поперечной бороздкой делится на две половинки, которые расходятся в разные стороны — образуется два новых ядра. Тело амёбы разделяет на две части перетяжка. В каждую из них попадает по одному ядру. Цитоплазма между обеими частями разрывается, и образуются две новые амёбы. Сократительная вакуоль остается в одной из них, в другой же возникает заново. Итак, амёба размножается делением надвое. В течение суток деление может повторяться несколько раз.

  Деление (размножение) Амёбы.

  Циста. Питание и размножение амёбы происходит в течение всего лета. Осенью при наступлении холодов амёба перестает питаться, тело ее становится округлым, на его поверхности выделяется плотная защитная оболочка — образуется циста.  То же самое происходит при высыхании пруда, где живут амёбы. В состоянии цисты амёба переносит неблагоприятные для неё условия жизни. При наступлении благоприятных условий амёба покидает оболочку цисты. Она выпускает ложноножки, начинает питаться и размножаться. Цисты, разносимые ветром, способствуют расселению (распространению) амеб.

  Возможные дополнительные вопросы для самостоятельного изучения.

  • Что заставляет Цитоплазму планомеренно перетекать из одного участка Амёбы в другой, заставляя её передвигаться в заданном направлении?
  • Как происходит распознавание оболочкой цитоплазмы Амёбы питательных веществ, вследствии чего амёба целенаправленно формирует ложноножки и пищеварительную вакуоль?

  Что такое амеба, чем она питается, как размножается и выглядит на фото?

  Амебы — это род одноклеточных организмов-эукариот (относятся к простейшим).

  Считаются животноподобными, так как питаются гетеротрофно.

  Строение амеб обычно рассматривают на примере типичного представителя — амебы обыкновенной (амебы протея).

  Амеба обыкновенная (далее амеба) обитает на дне пресноводных водоемов с загрязненной водой. Ее размер колеблется от 0,2 мм до 0,5 мм. По внешнему виду амеба похожа на бесформенный бесцветный комок, способный менять свою форму.

  Клетка амебы не имеет жесткой оболочки.

  Она образует выпячивания и впячивания. Выпячивания (цитоплазматические выросты) называют ложноножками или псевдоподиями. Благодаря им амеба может медленно двигаться, как бы перетекая с места на место, а также захватывать пищу.

  Образование ложноножек и перемещение амебы происходит за счет движения цитоплазмы, которая постепенно перетекает в выпячивание.

  Хотя амеба одноклеточный организм и не может быть речи об органах и их системах, ей свойственны почти все процессы жизнедеятельности, характерные для многоклеточных животных.

  Амеба питается, дышит, выделяет вещества, размножается.

  Цитоплазма амебы не однородна. Выделяют более прозрачный и плотный наружный слой (эктоплазма) и более зернистый и жидкий внутренний слой цитоплазмы (эндоплазма).

  В цитоплазме амебы находятся различные органеллы, ядро, а также пищеварительная и сократительная вакуоли.

  Питается амеба различными одноклеточными организмами и органическими остатками.

  Пища обхватывается ложноножками и оказывается внутри клетки, образуется пищеварительная вакуоль. В нее поступают различные ферменты, расщепляющие питательные вещества. Те, которые нужны амебе, потом поступают в цитоплазму. Ненужные остатки пищи остаются в вакуоли, которая подходит к поверхности клетки и из нее все выбрасывается.

  «Органом» выделения у амебы является сократительная вакуоль.

  В нее поступают излишки воды, ненужные и вредные вещества из цитоплазмы. Заполненная сократительная вакуоль периодически подходит к цитоплазматической мембране амебы и выталкивает наружу свое содержимое.

  Дышит амеба всей поверхностью тела.

  В нее из воды поступает кислород, из нее — углекислый газ. Процесс дыхания заключается в окислении кислородом органических веществ в митохондриях.

  В результате выделяется энергия, которая запасается в АТФ, а также образуются вода и углекислый газ.

  Энергия, запасенная в АТФ, далее расходуется на различные процессы жизнедеятельности.

  Для амебы описан только бесполый способ размножения путем деления надвое. Делятся только крупные, т. е. выросшие, особи. Сначала делится ядро, после чего клетка амебы делится перетяжкой. Та дочерняя клетка, которая не получает сократительную вакуоль, образует ее впоследствии.

  С наступлением холодов или засухи амеба образует цисту.

  Цисты имеет плотную оболочку, выполняющую защитную функцию. Они достаточно легкие и могут разноситься ветром на большие расстояния.

  Амеба способна реагировать на свет (уползает от него), механическое раздражение, наличие в воде определенных веществ.

  Царство Животные
  Подцарство Одноклеточные
  Тип Корненожки
  Род Амёбы

  К подцарству Одноклеточные относятся животные, тело которых состоит всего из одной клетки, большей частью микроскопического размера, но со всеми присущими организму функциями.

  В физиологическом отношении эта клетка представляет целый самостоятельный организм.

  Двумя основными компонентами тела одноклеточных являются цитоплазма и ядро (одно или несколько).

  Как выглядит амеба? Форма тела

  Цитоплазма окружена наружной мембраной. Она имеет два слоя: наружный (более светлый и плотный)— эктоплазму — и внутренний — эндоплазму.

  В эндоплазме находятся клеточные органоиды: митохондрии, эндоплазматическая сеть, рибосомы, элементы аппарата Гольджи, различные опорные и сократительные волокна, сократительные и пищеварительные вакуоли и др.

  Среда обитания и внешнее строение обыкновенной амёбы

  Простейшее живёт в воде. Это может быть и вода озера, и капля росы, и влага почвы, и даже вода внутри нас.

  Поверхность тела их очень нежная и без воды моментально высыхает. Внешне амёба похожа на сероватый студенистый комочек (0,2-05 мм), не имеющий постоянной формы.

  Движение

  Амёба «перетекает» по дну. На теле постоянно образуются меняющие свою форму выросты— псевдоподии (ложноножки). В один из таких выступов постепенно переливается цитоплазма, ложная ножка в нескольких точках прикрепляется к субстрату и происходит передвижение.

  Внутреннее строение

  Внутреннее строение амебы

  Питание

  Передвигаясь, амёба наталкивается на одноклеточные водоросли, бактерии, мелкие одноклеточные, «обтекает» их и включает в цитоплазму, образуя пищеварительную вакуоль.

  Питание амебы

  Ферменты, расщепляющие белки, углеводы и липиды, поступают внутрь пищеварительной вакуоли, и происходит внутриклеточное пищеварение.

  Пища переваривается и всасывается в цитоплазму. Способ захвата пищи с помощью ложных ножек называется фагоцитозом.

  Дыхание

  Кислород расходуется на клеточное дыхание. Когда его становится меньше, чем во внешней среде, новые молекулы проходят внутрь клетки.

  Дыхание амебы

  Молекулы углекислого газа и вредных веществ, накопившихся в результате жизнедеятельности, наоборот, выходят наружу.

  Выделение

  Пищеварительная вакуоль подходит к клеточной мембране и открывается наружу, чтобы непереваренные остатки выбросить наружу в любом участке тела.

  Жидкость поступает в тело амёбы по образующимся тонким трубковидным каналам, путём пиноцитоза. Откачиванием лишней воды из организма занимаются сократительные вакуоли. Они постепенно наполняются, а раз в 5-10 минут резко сокращаются и выталкивают воду наружу. Вакуоли могут возникать в любой части клетки.

  Размножение

  Амёбы размножаются только бесполым путём.

  Размножение амебы

  Выросшая амёба приступает к размножению.

  Оно происходит путём деления клетки. До деления клетки ядро удваивается, чтобы каждая дочерняя клетка получила свою копию наследственной информации (1). Размножение начинается с изменения ядра. Оно вытягивается (2), а затем постепенно удлиняется (3,4) и перетягивается посредине. Поперечной бороздкой делится на две половинки, которые расходятся в разные стороны— образуются два новых ядра. Тело амёбы разделяется на две части перетяжкой и образуется две новые амёбы.

  В каждую из них попадает по одному ядру (5). Во время деления происходит образование недостающих органоидов.

  В течение суток деление может повторяться несколько раз.

  Бесполое размножение — простой и быстрый способ увеличить число своих потомков.

  Этот способ размножения не отличается от деления клеток при росте тела многоклеточного организма. Разница в том, что дочерние клетки одноклеточного организма, расходятся, как самостоятельные.

  Реакция на раздражение

  Амёба обладает раздражимостью — способностью чувствовать и реагировать на сигналы из внешней среды.

  Наползая на предметы, она отличает съедобные от несъедобных и захватывает их ложноножками. Она уползает и прячется от яркого света (1),

  механических раздражений и повышенной концентрации, вредных для нее веществ (2).

  Такое поведение, состоящее в движении к раздражителю или от него, называется таксисом.

  Половой процесс

  Отсутствует.

  Переживание неблагоприятных условий

  Одноклеточное животное очень чувствительно к изменениям окружающей среды.

  В неблагоприятных условиях (при высыхании водоёма, в холодное время года) амёбы втягивают псевдоподии.

  На поверхность тела из цитоплазмы выделяются значительное количество воды и вещества, которые образуют прочную двойную оболочку. Происходит переход в покоящееся состояние— цисту (1). В цисте жизненные процессы приостанавливаются.

  Цисты, разносимые ветром, способствуют расселению амебы.

  При наступлении благоприятных условиях амёба покидает оболочку цисты.

  Она выпускает псевдоподии и переходит в активное состояние (2-3).

  Ещё одна форма защиты — способность к регенерации (восстановлению). Повреждённая клетка может достроить свою разрушенную часть, но только при условии сохранения ядра, так как там хранится вся информации о строении.

  Жизненный цикл амёбы

  Жизненный цикл амёбы прост.

  Клетка растёт, развивается (1) и делится бесполым путём (2). В плохих условиях любой организм может «временно умереть» — превратиться в цисту (3). При улучшении условий он «возвращается к жизни» и усиленно размножается.

  Жизненный цикл амёбы

  ОБЫКНОВЕННАЯ АМЕБА. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ.

  Амёба пресноводная обитает в илистых отложениях дна болот, прудов, сточных канав.

  Тело амёбы размером 0,2-0,5 мм состоит из цитоплазмы, ограниченной элементарной плазматической мембраной, и одного ядра. Цитоплазма подразделяется на два слоя — наружный — эктоплазму, и внутренний — эндоплазму.

  Наружный слой более вязкий, однородный; внутренний-более жидкий, зернистый. В эндоплазме располагается ядро, органоиды общеклеточного значения, сократительная и пищеварительные вакуоли.

  ПИТАНИЕ.На теле амёбы постоянно образуются ложноножки, что связано с изменением коллоидных свойств цитоплазмы и попеременным переходом эктоплазмы в эндоплазму и наоборот.

  Благодаря образованию ложноножек амёба перемещается в среде. Наталкиваясь при движении на пищевые частицы, она обволакивает их ложноножками, поглощает цитоплазмой, образуя фагоцитарный пузырёк. Последний сливается в эндоплазме с лизосомой и образует пищеварительную вакуоль, в которой происходит переваривание пищи. Непереваренные остатки пищи выбрасываются в любом участке тела путём экзоцитоза.

  ДЫХАНИЕ. Дыхание осуществляется путём диффузии через плазматическую мембрану кислорода, растворённого в воде.

  Углекислый газ, образующийся в процессах внутриклеточного метаболизма выделяется через мембрану клетки или частично с водой сократительной вакуолью.

  ВЫДЕЛЕНИЕ. Выделение продуктов диссимиляции осуществляется через плазматическую мембрану, а также сократительной вакуолью. Пульсируя с частотой 1-5 раз в минуту, она выполняет функции осморегуляции, т.к. удаляет из цитоплазмы избыток воды, а вместе с ней и растворённые продукты обмена.

  РАЗДРАЖИМОСТЬ.Приспособление к изменяющимся условиям среды осуществляется за счёт раздражимости, которая проявляется у амёбы в форме таксисов.

  Таксисы — это направленные ответные реакции одноклеточных организмов на действие определенных (химических, физических, биологических) раздражителей. Они могут быть положительными, если простейшее движется в сторону раздражителя, и отрицательными, если организм удаляется от раздражителя.

  ОБРАЗОВАНИЕ ЦИСТЫ. Если интенсивность действия внешних факторов среды превышает пределы выносливости вида, то амёба переживает неблагоприятные условия в форме цисты.

  Процесс образования цисты — инцистирование — сопровождается прекращением активных движений, исчезновением ложноножек, выделением защитной оболочки, покрывающей тело, замедлением процессов обмена. При попадании в благоприятные условия амёба выходит из цисты. Таким образом инцистирование обеспечивает сохранение вида в неблагоприятных условиях среды.

  Размножение у амёбы бесполое. Материнская клетка делится посредством митоза на две генетически ей идентичные дочерние.

  МОРСКИЕ ПРОСТЕЙШИЕ.Многие саркодовые являются обитателями морей.

  Это фораминиферы и радиолярии. Фораминиферы имеют наружную раковину из органического вещества, которое выделяется эктоплазмой.

  Размножаются бесполым и половым путями. Большинство видов живут на дне водоёмов. Отмирая, они образуют осадочные породы: толстые слои известняков, мела, зелёного песчаника, которые состоят преимущественно из раковин фораминифер. Обнаружение определенных видов фораминифер в древних пластах земной коры может указывать на близость нефтяных месторождений. Известняк используют как строительный материал.

  Лучевики ведут планктонный образ жизни и обладают минеральным внутренним скелетом, состоящим, как правило, из окиси кремния.

  Скелет выполняет защитную функцию и обеспечивает парение в воде. Лучевики, отмирая, образуют кремнийсодержащие осадочные породы, которые используют для изготовления абразивных порошков.

  Среди корненожек есть виды, паразитирующие в организме человека.

  Например, дизентерийная амёба поражает слизистую оболочку толстого кишечника, вызывая образование кровоточащих язв. Заражается человек, проглатывая цисты, которые выделяются во внешнюю среду носителями этого паразита.

  КЛАСС ЖГУТИКОВЫЕ. Объединяет около 8 тысяч видов простейших, органоидами движения которых являются жгутики.

  Число их колеблется от одного до множества. Жгутики — это цилиндрические фибриллярные цитоплазматические структуры. Они состоят из 9 пар периферических и пары центральных фибрилл, покрытых цитоплазмой. Фибриллы начинаются в эндоплазме от базальных ядер и представляют собой микротрубочки, состоящие из сократимых белков.

  Жгутиковые покрыты плотной эластичной оболочкой — пелликулой, благодаря которой и цитоскелету сохраняют постоянную форму тела.

  В цитоплазме находятся одно или несколько ядер, общеклеточные органоиды. Большинство представителей класса гетеротрофы, но некоторые виды при определенных условиях могут питаться и аутотрофно.

  Среди жгутиковых есть колониальные формы, например, вольвокс.

  Считается, что именно от подобной группы простейших берут начало многоклеточные животные.

  Размножаются делением надвое, но у некоторых видов встречается чередование бесполого размножения с половым процессом.

  ЭВГЛЕНА ЗЕЛЕНАЯ.Представляет интерес как организм, занимающий промежуточное положение между растениями и животными.

  Эвглена обитает в пресных стоячих водоёмах, загрязнённых гниющими органическими остатками.

  Тело веретеновидное, размером около 0,05 мм, покрыто пелликулой. На переднем, закруглённом конце тела располагается жгутик, который берёт начало в цитоплазме от базального ядра. Его вращательные движения обеспечивают поступательное движение в воде. Вблизи жгутика у переднего конца тела локализуется сократительная вакуоль-органоид выделения и осморегуляции. Рядом с ней виден красный светочувствительный глазок. С помощью его осуществляются положительные фототаксисы, т. к.

  свет играет важную роль в питании эвглены. По способу питания эвглена относится к миксотрофным организмам. На свету она питается как аутотроф, осуществляя с помощью хроматофоров, в которых содержится хлорофилл, реакции фотосинтеза.

  Хроматофоры располагаются в цитоплазме, число их доходит до 20. Синтезируемые на свету углеводы превращаются в процессе анаболизма в парамил, вещество подобное крахмалу. Он откладывается в виде гранул в цитоплазме. В темноте эвглена питается как гетеротроф, органическими веществами, содержащимися в воде. Таким образом, сочетая в себе особенности питания зелёных растений и животных, эвглена является как бы переходной формой между первыми и вторыми.

  О родстве с животными свидетельствует также наличие в стигме пигмента — астаксантина, который присущ только животным. Кроме того, даже при аутотрофном питании, эвглена нуждается в поступлении из вне витаминов В-1 и В-12, аминокислот. Ближе к заднему концу тела в цитоплазме лежит крупное ядро. Оно отделено от цитоплазмы двойной мембраной с порами. В кариоплазме находится хроматин и ядрышко.

  Дыхание осуществляется за счёт диффузии кислорода из омывающей клетку воды.

  Размножение эвглены происходит бесполым путём. Оно начинается с митотического деления ядра и удвоения жгутика. Затем на переднем конце тела между жгутиками в цитоплазме образуется углубление. Распространяясь в продольном направлении оно делит материнскую клетку на две дочерних. В благоприятных условиях среды эвглена существует в виде вегетативных форм, которые периодически делятся. В неблагоприятной среде эвглена инцистируется.

  Жгутиковые имеют важное медицинское значение, т.к.некоторые виды являются паразитами человека. Например, лямблии паразитируют в тонком кишечнике человека, трихомонада влагалищная — в мочеполовых путях мужчин и женщин, лейшмании в клетках кожного эпителия.

  ТИП ИНФУЗОРИИ.

  Тип инфузории или ресничные объединяет около 9000 видов одноклеточных, органоидами движения которых являются реснички. Они по структуре идентичны жгутикам, но значительно короче последних.

  Среди простейших инфузории имеют наиболее сложную организацию, которая связана с дифференцировкой у них определенных цитоплазматических структур и ядерного аппарата, выполняющих специфические функции. Характерные признаки и биологию типа можно рассмотреть на примере инфузории-туфельки. Она обитает в стоячих пресных водоёмах с большим количеством разлагающихся органических остатков. Форма тела постоянная, удлиненная, передний конец закруглен, задний заострен.

  Размеры от 0,1 до 0,3 мм. Оно покрыто тонкой, эластичной пелликулой, которая имеет сложное ячеистое строение. Цитоплазма дифференцирована на экто- и эндоплазму. Эктоплазма прозрачная, в ней находятся базальные ядра ресничек и особые палочковидные образования — трихоцисты, которые выполняют защитную функцию.

  Реснички располагаются на поверхности тела в определенном порядке. Их согласованная работа обеспечивает направленное движение инфузорий в воде. Ближе к переднему концу на поверхности тела находится околоротовая воронка, которая ведёт в клеточную глотку. На дне последней расположен клеточный рот-цитостом.

  В области околоротовой воронки реснички более длинные. Они направляют поток воды со взвешенными в ней пищевыми частицами через клеточную глотку к цитостому. На дне его вокруг пищевых частиц образуются пищеварительные вакуоли, которые совершают упорядоченное движение в эндоплазме клетки. Непереваренные остатки пищи через порошицу, располагающуюся вблизи заднего конца тела, выбрасываются наружу.

  Функции выделения и осморегуляции выполняют две сократительные вакуоли, расположенные на противоположных концах тела.

  Они окружены радиальными приводящимися каналами, в которые из цитоплазмы осуществляется постоянный приток воды и продуктов обмена, растворенных в ней. Приводящие каналы и пульсирующие вакуоли сокращаются попеременно каждые 20-30 секунд. Заполняясь водой, каналы периодически опорожняются в пульсирующие вакуоли. При сокращении вакуолей их содержимое выталкивается во внешнюю среду.

  В центре тела инфузории находятся два ядра. Большое, бобовидной формы полиплоидное — макронуклеус — управляет процессами метаболизма и дифференцировки.

  Малое, диплоидное ядро — микронуклеус — контролирует процессы размножения и хранит видоспецифическую наследственную информацию.

  Дышат инфузории кислородом, растворённым в воде и диффундирующим в организм через плазматическую мембрану.

  Раздражимость играет важное значение в приспособлении к изменению условий среды и проявляется в форме таксисов — положительных или отрицательных. Это можно проследить на двух опытах. Поместим рядом на два предметных стекла по капле культуры инфузорий и чистой воды.

  Внесём в культуру инфузорий на одном стекле кристалл соли, а в каплю чистой воды на другом стекле взвесь бактерий.

  Соединим капли на каждом стекле тонким водяным мостиком и пронаблюдаем за поведением инфузорий. В первом опыте простейшие из культуры с кристаллом переходят в каплю чистой воды (отрицательный хемотаксис). Во втором, инфузории из культуры будут передвигаться в каплю с суспензией бактерий (положительный хемотаксис).

  Для инфузорий характерно бесполое размножение путём поперечного деления.

  Но у многих видов оно чередуется с половым процессом, который называется конъюгацией.

  При бесполом размножении после удвоения ДНК оба ядра принимают вытянутую форму. Полиплоидный макронуклеус перешнуровывается в поперечном направлении с образованием двух дочерних макронуклеусов с почти одинаковыми наборами хромосом.

  Микронуклеус делится митотически.

  Образующееся при этом ахроматиновое веретено деления обеспечивает равномерное распределение хромосом и образование двух генетически идентичных дочерних микронуклеусов

  После деления ядер посередине тела инфузории появляется поперечная перетяжка, которая углубляется и делит клетку на две части. У дочерних клеток в процессе их последующего развития формируются ротовые аппараты, недостающие сократительные вакуоли, трихоцисты, реснички.

  При конъюгации две инфузории прикрепляются друг к другу перистомами и между ними образуется цитоплазматический мостик.

  Макронуклеусы конъюгантов растворяются, а микронуклеусы делятся путем мейоза. Три из образовавшихся гаплоидных ядер каждой особи растворяются. Четвёртое ядро делится митотически на два пронуклеуса. Один из пронуклеусов каждой инфузории остаётся в материнской клетке. Второй пронуклеус — блуждающий, через цитоплазматический мостик переходит к партнёру. После обмена пронуклеусы сливаются и инфузории расходятся. Из образовавшихся диплоидных ядер происходит формирование новых макро- и микронуклеусов.

  При конъюгации не происходит увеличения числа особей в популяции.

  Но благодаря ей осуществляется обмен наследственной информацией и создаётся генетическое разнообразие в популяциях инфузорий. За счёт этого повышается приспособленность вида, его выживание.

  Неблагоприятные условия среды инфузория переживает в форме цисты.

  Экология инфузорий разнообразна. Они встречаются в пресных и морских водоёмах, почве, полостных органах многоклеточных животных. В водоёмах они входят в состав планктона или донных сообществ. В природе играют определенную роль в цепях питания. Питаясь микроорганизмами,водорослями инфузории способствуют очистке водоёмов. В тоже время эти простейшие служат пищей различных видов водных многоклеточных.

  Некоторые виды инфузорий являются симбионтами жвачных млекопитающих.

  Поселяясь в рубце и сетке их желудка, они участвуют в

  процессах пищеварения хозяев.

  Паразитические формы многочисленны. Они поражают жабры и кожу рыб. У человека в толстом кишечнике паразитирует единственная инфузория — балантидий. Его вегетативные формы вызывают образование язв в стенке органа.

  ТИП СПОРОВИКИ.

  Простейшие этого типа интересны тем, что ведут исключительно паразитический образ жизни.

  Для их жизненного цикла характерно развитие с чередованием бесполого и полового размножения. Оно может протекать со сменой или без смены хозяев.

  Одним из представителей типа является возбудитель малярии человека — малярийный плазмодий. Тело спорозоидов плазмодия веретеновидное, длиной до 5-8 мкм, органоиды движения отсутствуют, ядро одно. В организм человека паразит попадает при укусе малярийным комаром, в слюне которого содержится возбудитель болезни.

  Малярийный паразит проникает в эритроциты, где размножается бесполым способом и разрушает их. Человек — промежуточный хозяин паразита, т.к. в его организме идёт бесполое размножение плазмодия.

  В некоторых эритроцитах паразит развивается в незрелые половые клетки (гаметоциты). При сосании крови у малярийного больного они попадают в желудок комара и развиваются в мужские и женские гаметы.

  Последние, сливаясь попарно, образуют зиготы, при делении которых в теле комара образуется новое поколение паразитов.

  Таким образом комар является окончательным хозяином возбудителя малярии. В послевоенные годы на территории России малярия была ликвидирована.

  Раздражимость у одноклеточных организмов. Таксисы.

  Наиболее простые формы раздражимости наблюдаются у микроорганизмов (бактерий, одноклеточных грибов, водорослей, простейших).

  В примере с амебой мы наблюдали движение амебы в сторону раздражителя (пища).

  Такая двигательная реакция одноклеточных организмов в ответ на раздражение из внешней среды называется таксисом.Таксис вызван химическим раздражением, поэтому его называют еще хемотаксисом(рис. 51).

  Рис.51.Хемотаксис у инфузорий

  Таксисы могут быть положительными и отрицательными. Поместим пробирку с культурой инфузорий-туфелек в закрытую картонную коробочку с единственным отверстием, расположенным против средней части пробирки, и выставим ее на свет.

  Через несколько часов все инфузории сконцентрируются в освещенной части пробирки.

  Это положительный фототаксис.

  Таксисы свойственны многоклеточным животным. Например, лейкоциты крови проявляют положительный хемотаксис по отношению к веществам, выделяемым бактериями, концентрируются в местах скопления этих бактерий, захватывают и переваривают их.

  Урок по биологии на тему «Класс Саркодовые. Обыкновенная амёба, или амёба протей, как организм» (7 класс)

  Класс Саркодовые. Обыкновенная амёба, или амёба протей, как организм.

  Цель: Сформировать знания учащихся об особенностях строения, жизнедеятельности и образа жизни простейших животных на примере амебы протей. Дать первоначальное представление об обмене веществ и раздражимости.

  Ход урока

  I. Организационный момент

  Здравствуйте, ребята. Я рада вас приветствовать на уроке. На Земном шаре насчитывается около 1,5 млн. видов животных. Все они объединяются в одно царство Животные. Но это царство, исходя из уровня организации животных, можно разделить на два подцарства: Простейшие и Многоклеточные.

  Сегодня мы подробно начнем наше знакомство с простейшими животными.

  II. Изучение нового материала

  В: Как вы думаете, почему их назвали простейшими?

  — их тело состоит из одной клетки. Эта клетка выполняет все функции живого организма: самостоятельно перемещается, питается, перерабатывает пищу, дышит, удаляет из своего организма ненужные вещества, размножается. Таким образом, простейшие сочетают в себе функции клетки и самостоятельного организма (у многоклеточных животных эти задачи выполняются различными группами клеток, объединенных в ткани и органы). Так как тело этих животных представлено одной клеткой, их назвали простейшими.

  История открытия простейших организмов

  О существовании простейших узнали лишь в 17 веке с изобретением и микроскопа. Первым человеком, увидевшим простейших под микроскопом, стал голландский натуралист Антонии Ван Левенгук. Не зная, как их назвать, он назвал их «анималькули» — маленькими зверушками. Свое открытие он сделал в 1675 году, но истинные представления о простейших сложились лишь в середине 19 века, тогда эти мельчайшие организмы были выделены в тип Простейшие.

  Амеба обыкновенная. Систематическое положение

  Царство Животные

  Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные

  Тип Саркодовые и жгутиконосцы

  Класс Саркодовые

  Обыкновенная амеба

  Среда обитания и внешнее строение

  Амеба обитает на дне пресных водоемов с застойной водой.

  Внешне она напоминает маленький студенистый комочек, величиной около 0,2 – 0,5 мм, постоянно меняющий свою форму. Тело амёбы представлено цитоплазмой. Наружный слой цитоплазмы – эктоплазма – прозрачный и более плотный. Внутренний слой цитоплазмы – эндоплазма – зернистый и более текучий. В цитоплазме расположено ядро и сократительная вакуоль. Сверху клетка амёбы покрыта неплотной цитоплазматической мембраной. Цитоплазма амёбы находится в постоянном движении. Если ток цитоплазмы направляется к поверхности мембраны, образуются выпячивания – ложноножки (псевдоподии). Ложноножки напоминают корни деревьев, поэтому амёбу и других простейших, способных образовывать ложноножки, относят к группе корненожек.

  Движение

  За счет образования ложноножек амеба передвигается. Передвигаясь, амеба как бы медленно перетекает по дну. Сначала у нее в каком-либо месте тела появляется выступ – ложноножка. Она закрепляется на дне, а затем в нее медленно перемещается цитоплазма. Выпуская ложноножки, амеба ползет со скоростью до 0,2 мм в минуту. «Саркос» — плазма. переливающими из одной стороны в другую называют саркодовыми.

  Питание

  Амеба, как и все животные, питается готовой пищей – бактериями, одноклеточными животными и водорослями, мелкими органическими частицами – остатками умерших животных и растений. Наталкиваясь на добычу, амеба захватывает ее ложноножками и обволакивает со всех сторон.Вокруг добычи образуется пищеварительная вакуоль. Из цитоплазмы выделяется пищеварительный сок, благодаря которому пища переваривается. Непереваренные остатки выбрасываются наружу. Для переваривания пищи с помощью одной вакуоли амебе требуется от 12 часов до 5 суток.

  Выделение

  В теле амебы в процессе жизнедеятельности образуются вредные вещества, которые собираются в особый пузырёк – сократительную вакуоль. Также в тело амёбы из внешней среды проникает вода.

  В: Что может произойти с клеткой, если в неё будет постоянно поступать вода?

  Чтобы клетка не погибла, избыток воды удаляется из организма также через сократительную вакуоль. Один раз в несколько минут вакуоль наполняется и, достигнув предельной величины, подходит к поверхности тела. Там содержимое сократительной вакуоли выталкивается наружу.

  Дыхание

  Дышит амёба кислородом, растворённым в воде. Специальных органов дыхания у амёбы нет. Кислород проникает в клетку через оболочку. При участии кислорода сложные питательные вещества разлагаются на более простые. В результате этого процесса выделяется энергия, необходимая для жизнедеятельности амебы. При этом образуются вода, углекислый газ и некоторые другие химические соединения, которые удаляются из организма.

  Обмен веществ

  В клетку амёбы поступает кислород, питательные вещества, вода. В результате жизнедеятельности они претерпевают изменения. При участии кислорода сложные вещества распадаются на более простые и выделяется энергия, которая расходуется на процессы жизнедеятельности. Переваренная пища служит строительным материалом для построения клетки амёбы.

  Продукты распада питательных веществ и углекислый газ удаляются из клетки.

  Процесс поступления веществ в клетку и удаление продуктов жизнедеятельности называется обменом веществ.

  Обмен веществ происходит постоянно внутри любого живого организма. Без обмена веществ не может существовать ни один живой организм.

  Размножение

  Питание амёбы приводит к росту её тела. Выросшая амёба приступает к размножению.

  Амебы размножаются путем делением клетки надвое. Сначала пополам делится ядро амебы. Оно вытягивается и поперечной бороздкой делится на две половинки. Потом появляется перетяжка и на теле амебы. Цитоплазма разрывается. Образуется две новых амёбы. В благоприятных условиях амеба делится примерно раз в сутки. Размножение амебы путем деления клетки пополам представляет бесполый способ размножения.

  Образование цисты

  Питание и размножение амёбы происходит в течение всего лета. При наступлении неблагоприятных условий амёба перестаёт питаться, её тело становится округлым, а на его поверхности формируется плотная защитная оболочка. Временная форма покоя, характеризующаяся наличием защитной оболочки, называется – циста. Образование цисты в природе происходит осенью, когда в водоемах понижается температура, или летом, если водоемы пересыхают. Легкие цисты переносятся ветром на большие расстояния – так происходит заселение амебами других водоемов. При попадании в благоприятные условия амеба покидает оболочку цисты и переходит к активному образу жизни, начинает питаться и размножаться.

  Раздражимость

  Как и все животные, амеба реагирует на сигналы, поступающие в ее организм, отвечает на воздействие (раздражение) окружающей среды. Свойство организма реагировать на воздействия внешней среды называется раздражимостью.

  Амеба распознает разные микроскопические организмы, служащие ей пищей, уползает от яркого света, механического раздражения и повышенных концентраций растворенных в воде веществ (например, от расположенного рядом с ней кристаллика поваренной соли).

  III. Закрепление.

  1. В какой среде обитает амеба обыкновенная?

  2. В чем особенность строения амебы?

  4. На основании чего можно утверждать, что клетка амебы является самостоятельным организмом?

  5. Охарактеризуйте питания у амебы?

  6. Какую функцию выполняет сократительная вакуоль?

  7. Как называется способность живого организма реагировать ни воздействие
  внешней среды?

  8.При каких условиях образуется циста, какое она имеет значение в жизни амебы?

  IV. Домашнее задание.

  § 9, зарисовать рисунок «Строение амебы».

  Обыкновенная амёба как организм.

  Неделя 2

  День 2

  Занятие 4

  Тема:

  Обыкновенная амёба как организм.

  Ссылки

  ГОСО Республики Казахстан. Учебные программы по биологии для 6-9 класса, химии для 8-9 классов календарно-тематическое планирование на 2013-2014 учебный год.

  Общие цели

  Образовательная: способствовать формированию знаний о строении и жизнедеятельности амебы обыкновенной, значении в природе.

  Развивающая: уметь различать виды простейших животных на рисунках, составлять общую характеристику типа простейших животных..

  Воспитательная: взаимопомощь, коллективизм, оценивание товарища.

  Результат обучения

  Знать особенности строения и жизнедеятельности одноклеточного животного организма, образ жизни простейших животных

  Ключевые идеи:

  Амеба обыкновенная – типичны представитель типа простейших животных, подцарства одноклеточные животные.

  время

  Орг. момент. гимнастика.

  3 мин

  ИКТ

  Задание 1. Составь текст о среде обитания животного.

  Задание 2. Оформи в виде таблицы процессы жизнедеятельности животного.

  Работа с учебником

  Проверка по эталону на экране

  Работа с одаренными, лидерство 5 мин.

  Задание 3. Дай консультацию слабоуспевающим учащимся по выполненному заданию № 2, помоги сверить с эталоном.

  Работа в парах, группах

  Кр\мышление

  15 мину

  Задание 4. выпиши значение понятий: амеба, цитоплазма, пищеварительная вакуоль, сократительная вакуоль, одноклеточный организм, раздражимость, среда обитания. Выучи эти понятия.

  Зарисуй и подпиши:

  1. Силуэт одноклеточного животного, подпиши название

  2. Обозначь цитоплазму и часть клетки, с которой связано ее деление, подпиши

  3. Зарисуй органоиды питания, подпиши

  4. Зарисуй органоид выделения, подпиши

  5. Дайте общую схему строения организма, сделайте вывод, назвав общие признаки одноклеточного животного организма.

  1. Индивидуальная работа

  Диалоговое обучение

  10 минут

  1. расскажи в домашней группе свое задание

  2. заслушай ответы троих в твоей домашней группе

  Критериальное оценивание

  Оцените работу товарища по уровням достижений:

  А. употребление терминологии неуместно и неправильно, показал непонимание.

  В. Употребляет термины и утверждения правильно, но поверхностно

  С. Умеет использовать соответствующую информацию, но не может их доказать

  Д. Умеет организовать свою работу, информация точная и ясная, но могут встречаться ошибки.

  Оценка выставляется по сумме баллов:

  6- 9б «Неудовлетворительно»

  10-15б «Удовлетворительно»

  16-18 б «Хорошо»

  19- 20б «Отлично»

  Сколько живет амеба. Строение и жизнедеятельность амебы. Что такое циста

  Побудь средь одноклеточных,

  Простейших водяных.

  Не спрашивай: «А мне-то что?»

  Сам знаешь – всё от них.

  «Одноклеточные, простейшие», побыть среди которых предлагает читателю поэт А.С.Кушнер – это в том числе и амёбы. Побудем и мы среди амёб! Для этого нам придётся вооружиться микроскопом – ведь размер самой крупной амёбы не превышает миллиметра, а чаще их величина измеряется в микрометрах (тысячных долях миллиметра) – а мы хотим как следует рассмотреть, как устроено это существо… не так давно мы сказали бы «животное» – ведь когда-то простейших (в том числе амёб) относили к царству животных, и лишь недавно выделили в отдельное царство – Protista, объединившее одноклеточные организмы, которые ни в коем случае не стоит смешивать с бактериями… в чём же разница?

  Около 3 миллиардов лет назад на Земле произошло событие, перед которым меркнут все наши великие революции: среди существовавших тогда одноклеточных организмов появились клетки, чей генетический аппарат был заключён в ядро. Это новое приобретение поистине трудно переоценить: не вдаваясь в «дебри» генетики, можно сказать, что оно позволило создавать больше жизнеспособных мутаций. Результат не заставил себя ждать (в масштабах истории, конечно!): клетки-эукариоты (так называются существа, имеющие клеточное ядро) обзавелись многочисленными органеллами, породив в последствии всё многообразие видов растений, грибов, животных – вплоть до человека… в то время как прокариоты (клетки, лишённые ядра) так бактериями и остались… А как выглядели первые эукариоты?

  Вероятно, вот так и выглядели – как амёбы: капелька полужидкой цитоплазмы, заключённая в мембрану (оболочку) – и ядро внутри. Кроме ядра внутри амёбы есть ещё пульсирующий пузырёк – сократительная вакуоль, выталкивающая наружу избыток жидкости.

  Эта живая «капелька» находится в постоянном движении: на теле появляется небольшое выпячивание, которое превращается в длинный отросток – и всё тело амёбы «перетекает» в него, чтобы сразу же выдать новый отросток. Тело амёбы постоянно переливается такими вот временными выростами-«ногами»… но, конечно же, это не настоящие «ноги» в нашем понимании, их так и называют – ложноножки, или псевдоподии.

  С помощью псевдоподий амёба не только передвигается, но и захватывает добычу: образуется несколько псевдоподий, они окружают бактерию, одноклеточную водоросль или более мелкое простейшее – и вот добыча уже внутри амёбы. Вокруг неё образуется пузырёк пищеварительного сока – пищеварительная вакуоль. После растворения часть веществ идёт на построение тела амёбы, остальное выбрасывается (специального отверстия для этого у амёбы нет – выделение происходит через мембрану).

  По мере питания амёба растёт, а достигнув определённого размера, приступает к размножению – разумеется, бесполому (у такого примитивного организма пола и быть не может) – делением: амёба перестаёт двигаться, исчезает сократительная вакуоль; делится ядро, затем образуется перетяжка, разделяющая цитоплазму на две части – и наконец, клетка разрывается, образуя две самостоятельные особи меньшего размера. Вот так заканчивается жизнь отдельной амёбы… пожалуй, это можно назвать бессмертием: никакого трупа не остаётся, никто не умер! К счастью, амёбы не обладают сознанием, чтобы рассуждать, насколько тождественны дочерние особи той, из которой образовались…

  Правда, амёбу – как и любое другое живое существо – можно убить… но это нелегко! Когда амёба попадает в неблагоприятную для неё среду – например, высыхает водоём, где она обитает, или наступают холода – амёба приобретает округлую форму и покрывается твёрдой оболочкой – образуется циста. В таком виде амёба благополучно перенесёт угрожающие ей условия – чтобы «ожить», как только снова наступят условия благоприятные… и в виде такой цисты вы вполне можете проглотить её вместе с водой или продуктами!

  Вот мы всё говорим – амёбы, а ведь их множество видов, и среди них есть и опасные для нас! Например, дизентерийная амёба, которую вполне можно «заполучить» в странах с жарким климатом. Она поселяется в толстом кишечнике и может поначалу вести себя тихо, питаясь бактериями (человек ещё не болен – но уже носитель). Когда же она внедряется в стенку кишечника – там образуются гнойные язвы,

  Образ жизни амебы обыкновенной. Что такое амёба

  Амёба обыкновенная (протей) – вид простейших животных из рода амёбы подкласса корненожки класса саркодовые типа саркомастигофоры. Это типичный представитель рода амёб, представляющий собой сравнительно крупный амёбоидный организм, отличительной особенностью которого является формирование множества ложноножек (10 и более у одной особи). Форма амёбы обыкновенной при движении за счет псевдоподий весьма изменчива. Так, ложноножки постоянно меняют вид, ветвятся, исчезают и снова образуются. Если амёба выпускает псевдоподии в определенном направлении, она может передвигаться со скоростью до 1,2 см в час. В состоянии покоя форма амёбы протея шаровидная либо эллипсовидная. В свободном плавании у поверхности водоёмов амёба приобретает звёздчатую форму. Таким образом, существуют флотирующие и локомоторные формы.

  Средой обитания данного вида амёб являются пресные водоемы со стоячей водой, в частности, в болота, загнивающие пруды, а также аквариумы. Амёба протей встречается по всему земному шару.

  Размеры этих организмов колеблются от 0,2 до 0,5 мм. Строение амёбы протея имеет характерные особенности. Внешней оболочкой тела амёбы обыкновенной является плазмалемма. Под ней находится цитоплазма с органеллами. Цитоплазма делится на две части – наружную (эктоплазму) и внутреннюю (эндоплазму). Основная функция прозрачной, относительно однородной эктоплазмы – это образование псевдоподий для улавливания пищи и передвижения. В плотной зернистой эндоплазме заключены все органеллы, там же происходит переваривание пищи.

  Питание обыкновенной амёбы осуществляется путем фагоцитоза мельчайших простейших, в том числе инфузорий, бактерий, одноклеточных водорослей. Пища захватывается псевдоподиями – выростами цитоплазмы клетки амёбы. При соприкосновении плазмалеммы и пищевой частицы образуется вдавление, которое превращается в пузырек. Туда интенсивно начинают выделяться пищеварительные ферменты. Так происходит процесс формирования пищеварительной вакуоли, которая далее переходит в эндоплазму. Воду амёба получает путем пиноцитоза. При этом на поверхности клетки формируется впячивание наподобие трубочки, по которой в организм амёбы поступает жидкость, затем образуется вакуоль. При всасывании воды данная вакуоль исчезает. Выделение непереваренных пищевых остатков происходит в любом участке поверхности тела при слиянии вакуоли, перемещенной из эндоплазмы, с плазмалеммой.

  В эндоплазме амёбы обыкновенной размещаются, кроме пищеварительных вакуолей, сократительные вакуоли, одно относительно крупное дискоидальное ядро и включения (жировые капли, полисахариды, кристаллы). Органоиды и гранулы в эндоплазме находятся в постоянном движении, подхватываемые и переносимые токами цитоплазмы. В новообразованной ложноножке цитоплазма смещается к ее краю, а в укорачивающейся, наоборот, — вглубь клетки.

  Амёба протей реагирует на раздражение – на пищевые частицы, свет, отрицательно – на химические вещества (хлорид натрия).

  Размножение амёбы обыкновенной бесполое делением клетки пополам. Перед началом процесса деления амёба прекращает двигаться. Вначале происходит деление ядра, затем цитоплазмы. Половой процесс отсутствует.

  Амеба протей — название знакомое каждому. Это простейший одноклеточный организм, так нас учили в школе. Но не все так просто: Одноклеточный? — да! Простейший ли? — очень вряд ли! Почти 300 лет исследований амеб породили больше вопросов, чем ответов.

  Макрофотография: амеба протей увеличенная в 500 раз.

  С другой стороны, выбор учеными амебы обыкновенной был вполне оправданным. Во-первых, имея размеры тела 0,5 мм, этот организм является одним из самых больших среди себе подобных. Во-вторых, абсолютно прозрачное тело позволяет в деталях рассмотреть и проанализировать процессы, происходящие в одноклеточном существе. И наконец, исследователей влекла простота протея. Оправдан этот выбор был и потому, что каждое новое открытие только отнимало у Amoeba

  Испытание витамина D и омега-3 (VITAL) — Просмотр полного текста

  VITamin D и OmegA-3 TriaL (VITAL) — это рандомизированное клиническое испытание витамина D (в форме витамина D3 [холекальциферол]) и морских омега Добавки -3 жирных кислот (эйкозапентаеновая кислота [EPA] + докозагексаеновая кислота [DHA]) для первичной профилактики рака и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Существующие данные лабораторных исследований, эпидемиологических исследований, небольших испытаний первичной профилактики и / или крупных испытаний вторичной профилактики убедительно свидетельствуют о том, что эти пищевые агенты могут снизить риск рака или сердечно-сосудистых заболеваний, но отсутствуют крупные испытания первичной профилактики с адекватным дозированием среди населения в целом.

  VITAL проверил независимое влияние добавок витамина D и омега-3 жирных кислот на риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний (первичные, вторичные и другие исходы указаны в разделе «Оценка результатов»). VITAL также изучил (а), проявляют ли добавки витамина D и омега-3 жирные кислоты синергетический или аддитивный эффект в отношении рака и риска сердечно-сосудистых заболеваний и (б) зависит ли влияние каждой добавки на риск рака и сердечно-сосудистых заболеваний в зависимости от исходного уровня в крови или потребления витамина. D и EPA + DHA, раса / этническая принадлежность и индекс массы тела (для витамина D), а также возраст, пол, воздействие солнечного света, потребление кальция и исходные факторы риска рака и ССЗ.

  Соответствующие критериям участники были случайно распределены (как подбрасывание монеты) в одну из четырех групп: (1) ежедневный прием витамина D и омега-3; (2) ежедневное плацебо с витамином D и омега-3; (3) ежедневное плацебо с витамином D и омега-3; или (4) ежедневное плацебо с витамином D и плацебо с омега-3. У участников были равные шансы попасть в любую из этих четырех групп и 3 из 4 шансов получить хотя бы один активный агент.

  Участники всех групп принимали по две таблетки каждый день — одну мягкую таблетку, содержащую витамин D или плацебо витамина D, и одну капсулу, содержащую плацебо омега-3 или омега-3.Участники получили свои учебные таблетки в удобных календарных упаковках по почте США.

  Участники заполняют анкету

  Жизнеспособность — это состояние жизнедеятельности

  Вопросы жизнеспособности и ответственного подхода к самореализации сегодня занимают особое место. Сейчас многие думают, как стать счастливее и получать удовольствие от собственного существования. Жизнеспособность — это состояние сознания, при котором человек полностью осознает свою индивидуальность. Умение наслаждаться каждым днем ​​своей жизни заложено в природе человека.Извините, что не все могут использовать эту функцию, вы не умеете разрабатывать. Работая над собой, люди могут добиться настоящего и значимого успеха.

  Что такое жизнеспособность? Определение этого понятия можно найти на разных сайтах, но они немного объясняют саму суть. Энтузиазм, с которым некоторые люди живут своей жизнью, иногда просто поражает: у них достаточно времени и моральных сил на все, что они посвящают себе.

  Эмоциональная и физическая выносливость

  Жизнеспособность — прежде всего как целостный человек, приверженный свободе выражения.Физическая выносливость выражается в том, что люди могут организоваться на длительной работе и, если усталость продолжает действовать в заданном направлении.

  Эмоциональная устойчивость выражается в проявлении невозмутимости, миролюбия и доброго отношения ко всему живому. Такой человек способен преодолевать любые препятствия, он стремится достичь состояния внутренней гармонии и целостности. Эмоциональная выносливость проявляется в том, что человек может контролировать себя в сложных ситуациях, не показывая другим, как это действительно тяжело, и не жалуется в момент неудач.

  Рекомендовано

  Хороший семейный психолог, Москва: отзывы

  Традиционно к врачам этой специальности обращаются жители развитых стран (европейцы и американцы). Показывает ли нынешняя жизнь в российской столице востребованность профессии «семейный психолог» (Москва)? Обзоры обитателей …

  Стойкость

  Настойчивость — важная черта. Именно ее присутствие может привести человека к тому, чтобы стать профессионалом. Стойкость может пригодиться как в профессии, так и на личном уровне.Жизненная сила — это особое состояние души, когда я хочу творить красивые вещи и во всех проявлениях проявляет желание жить. Человек, который находится в гармонии с собой, всегда стремится к достижению целей, решать возникающие проблемы. Оставить для него незавершенные дела равносильно знаком собственной слабости. Уверенность в себе — залог успеха в любом начинании, и сильный мужчина это знает.

  Энтузиазм

  Жизненная сила — особый вкус к жизни. Без вдохновения невозможно работать, а оно, в свою очередь, исходит от позитивного настроя, имеет тесную связь с эмоциями.Взволнованный новыми достижениями, человек получает больше энергии, чем требуется для выполнения своих задач. Вы, конечно, можете потратить эту энергию на уроки, но тогда не стоит ожидать головокружительного успеха.

  Жизнеспособность — состояние, которое действительно невозможно передать словами и которое можно понять, только испытав его на себе. Если вы хотите почувствовать в себе силы для творчества, нужно тренироваться настойчиво. Где черпать вдохновение? Во-первых, занимайтесь любимым делом, а во-вторых, почаще отдыхайте, бывайте на природе.Люди, любящие жизнь, не боящиеся перемен, счастливы узнать что-то новое, открыть для себя какие-то перспективы.

  Целостность

  Жизнеспособность — это состояние расслабленного счастья. Только тогда человек сможет ощутить гармонию с самим собой, когда знает, в чем ее цель. Сон дает силы. Целый человек не позволяет другим манипулировать вашим состоянием. Тот, кто действительно глубоко дышит, умеет делать других счастливыми, то есть делиться своей радостью с другими. От такой внутренней поддержки становится больше энергии, и появляются дополнительные силы, которые можно использовать для новых дел.

  Таким образом, понятие жизненной силы тесно связано с любовью к жизни и стремлением к приятным переживаниям. Очень важно находить время для создания добрых дел, достижения целей, движения в направлении своей мечты. Только такой человек может обладать огромной энергией, которой хватит на все занятия. Любовь всей своей жизни, вы должны развивать себя.

  Команда объясняет более высокую целлюлозолитическую активность жизненно важных микроорганизмов

  Исследователи из Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL) Министерства энергетики и Научного центра биоэнергетики (BESC) говорят, что лучшее понимание бактерий может привести к более дешевому производству целлюлозного этанола и других передовых видов биотоплива.

  Их открытие было сделано в ходе исследования работы Clostridium thermocellum . Ученые обнаружили, что микроорганизм использует известные сегодня общие механизмы разложения целлюлазы (свободные ферменты и поддерживающий фермент, прикрепленный к клетке), а также новую категорию поддерживающих ферментов, не прикрепленных к клетке.

  Это открытие стало неожиданностью для исследователей и объясняет превосходные характеристики C.thermocellum на биомассе. В текущем выпуске журнала Science Advances опубликована статья, в которой сообщается о потенциале бактерии «Драматические свойства Clostridium Thermocellum , объясняемые широким спектром ее целлюлазных свойств».

  Эта анаэробная бактерия является основным кандидатом для производства биотоплива из сырья биомассы, потому что она уже обладает как внешней системой целлюлазы, так и внутренними метаболическими путями для преобразования биомассы в этанол. C. thermocellum распространен повсеместно и был изолирован из почвы, компоста, травоядных животных и горячих источников.

  « C. thermocelum можно оживить откуда угодно, где бы вы ни находились, если биомасса присутствует и температура подходящая, она будет там». сказал ученый NREL Янник Бомбл, руководитель проекта и старший автор статьи.

  C. thermocellum использует как систему свободных ферментов, так и связанную целлюлосомную систему (целлюлосому), в которой углеводно-активные ферменты (CAZymes) организованы первичными и вторичными белками скаффолдина для образования больших белковых комплексов, прикрепленных к стенке бактериальной клетки.«Эти ферментные комплексы представляют собой удивительный механизм», — сказал Бомбл. «Они могут включать до 63 ферментов, разлагающих биомассу. Можно представить себе целлюлосому как наноразмерного осьминога, обертывающего и переваривающего микрофибриллы целлюлозы со всех сторон».

  Исследователи

  BESC из NREL использовали недавно опубликованные стратегии клонирования, реализованные в сотрудничестве с Дартмутским колледжем, для исследования важности первичных и вторичных скаффолдинов C. thermocellum с использованием штаммов с делецией скаффолдина. Они обнаружили, что скаффолдины необходимы для механизма дефибрилляции клеточной стенки, используемого C.термоцелл. Природные целлюлосомы способны создавать или, по крайней мере, поддерживать увеличенную площадь поверхности субстрата во время деконструкции за счет расширения и деления частиц биомассы. Эта способность полностью утрачивается при любой модификации этих целлюлосом, такой как удаление первичных или вторичных скаффолдинов.

  Эти интересные наблюдения были не единственным открытием, сделанным исследователями.Используя те же мутантные штаммы в качестве фона, они также обнаружили новый тип ферментной сборки, которая не привязана к клетке и дает микроорганизмам больше свободы для исследования дополнительной биомассы или обеспечивает избыточность в его целлюлолитической системе, чтобы гарантировать постоянный источник сахаров. .

  Полученные данные имеют важное значение для промышленности и увлекли ученых. «Мы много узнаем об этом микроорганизме, о том, как он может развиваться практически в любых средах и как он работает с биомассой.Однако мы понимаем, что еще предстоит проделать работу, чтобы полностью раскрыть его потенциал. «Мы постоянно работаем над улучшением его деятельности по биомассе и увеличением выхода возобновляемого топлива», — сказал Бомбл.

  «Наша миссия состоит в том, чтобы сделать возможным и действительно ускорить появление предприятий по производству целлюлозного биотоплива посредством наших фундаментальных исследований», — сказал Пол Гилна, директор BESC. « C. thermocellum признана одной из наиболее эффективных бактерий, разлагающих целлюлозу, в биосфере, поэтому открытие этого нового механизма действия представляет собой значительный прогресс в научной основе передовых подходов к производству биотоплива.«

  Это открытие, осуществленное Научным центром BioEnergy, повлияет на стратегии, используемые для улучшения целлюлолитической активности микробов, разлагающих биомассу, в будущем. Конверсия биомассы влияет на многие области науки, от здоровья травоядных животных и производства биотоплива до динамики экосистем горячих источников.

  «Многоинституциональный характер Научного центра биоэнергетики позволяет проводить эффективные исследования, подобные тому, о котором сообщается здесь», — сказал Майкл Химмель, один из авторов исследовательской статьи и руководитель деятельности центра.


  Исследование ищет лучшие природные биокатализаторы для производства биотоплива
  Дополнительная информация: Драматические характеристики Clostridium thermocellum объясняются широким диапазоном модальностей целлюлазы, DOI: 10.1126 / sciadv.1501254, advances.sciencemag.org/content/2/2/e1501254 Предоставлено Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии

  Цитата : Команда объясняет более высокую целлюлолитическую активность жизненно важного микроорганизма (2016, 8 февраля) получено 16 ноября 2020 с https: // физ.org / news / 2016-02-team-upper-cellulolytic-vital-microorganism.html

  Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, никакие часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.

  Свидетельств общего происхождения и разнообразия

  Эволюция млекопитающих

  Первые млекопитающие появились на Земле в ранний юрский период примерно от 200 до 175 миллионов лет назад.Эти ранние млекопитающие произошли от общего предка, которого они разделили с рептилиями (рис. 5.22A). Ранние млекопитающие, как и их предки-рептилии, были четвероногими и амниотами (рис. 6.4). Четвероногие животные — четырехконечные позвоночные животные, а также их эволюционные потомки. У змей и китов нет четырех конечностей, но они все еще считаются четвероногими, поскольку произошли от животных с четырьмя конечностями. Амниоты — четвероногие, производящие амнион или водонепроницаемую мембрану, окружающую эмбрион, развивающийся внутри яйца.Млекопитающие и рептилии (включая птиц) — единственные две сохранившиеся группы амниот.

  Термин четвероногие введен в понятие «амфибии»; термин «амниоты» введен в «Рептилии».


  Большинство рептилий рожают потомство, откладывая яйца извне. Ранние млекопитающие, вероятно, также откладывали яйца. Одна из ветвей базальных млекопитающих, сохранившаяся до наших дней, — это monotremes , группа млекопитающих, откладывающих яйца. Вся группа состоит из утконоса и четырех видов ехидн.На рис. 6.4.1 показан пример ехидны (рис. 6.4.1 A) и утконоса (рис. 6.4.1 B). Другие ветви ранних млекопитающих эволюционировали и разнообразились, но большинство из них вымерли. Единственные ветви млекопитающих, сохранившиеся до наших дней, — это базальные одинарные, сумчатые и плацентарные. Плаценты — это млекопитающие с плацентой (см. Структура и функции для более подробного обсуждения плаценты), органом, который соединяет развивающийся эмбрион непосредственно с матерью. Примеры плацентарных млекопитающих включают грызунов, летучих мышей, приматов (включая людей), собак, лошадей, кроликов и китов.Примерно 94 процента всех существующих видов млекопитающих — плацентарные (рис. 6.5). Сумчатые млекопитающие характеризуются наличием передних карманов, которые используются для защиты новорожденного потомства. Примеры сумчатых млекопитающих включают кенгуру, валлаби, вомбаты, коалу и тасманского дьявола. Эти три существующие группы млекопитающих — одинарные, сумчатые и плацентарные — являются монофилетическими, то есть члены каждой группы происходят от одного общего эволюционного предка.


  Млекопитающие — это разнообразная группа позвоночных животных, которая включает от 5000 до 5500 видов.Эти виды млекопитающих сильно различаются по размеру и форме. Две самые большие группы млекопитающих — это грызуны и летучие мыши (рис. 6.5). Примерно 42 процента всех существующих видов млекопитающих — грызуны, животные, такие как мыши, крысы, белки, дикобразы и бобры. Подавляющее большинство видов млекопитающих наземные , что означает, что они живут исключительно на суше. Есть три основные группы из морских млекопитающих , или млекопитающих, которые живут в основном в океанской среде: китообразные, сирены и ластоногие.

  Китообразные — это группа водных млекопитающих, которых мы чаще называем китами. Китообразных легко отличить по гладкой обтекаемой форме и отсутствию задних конечностей. Они отдаленно напоминают крупную рыбу, хотя киты и рыбы не связаны между собой. Китообразные делятся на две группы: «зубчатые киты» или зубатые киты (рис. 6.6 A) и «усатые киты» или mysticetes (рис. 6.6 B).  Odontocetes отличаются от других китов своими твердыми острыми зубами (рис.6,7 B, 6,7 C и 6,7 D). Примеры зубатых китов включают афалин (рис. 6.6 C), кашалота (рис. 6.3 B) и косаток (рис. 6.6 A). Mysticetes — киты, которых легко идентифицировать по усатому усу во рту вместо твердых зубов. Baleen — система щетинистых гребенчатых структур во рту китов-мистицетов (рис. 6.7 A). Они используются для фильтрации частиц пищи, таких как мелкая рыба или крошечные ракообразные, когда они глотают морскую воду глотком. У некоторых видов мистических китов, особенно у гренландского кита, кит может вырастать до четырех метров в длину (рис.6.6 D).  Киты-одонтоцеты, как правило, меньше по размеру, чем киты-мистики. Все дельфины и морские свиньи считаются зубатыми китами или зубатыми китами. Большинство видов китообразных — морские, хотя некоторые виды дельфинов можно встретить в крупных пресноводных реках.

  Сирены — группа морских млекопитающих, в которую входят ламантины (рис. 6.8 A) и дюгони (рис. 6.8 B). Также известные как морские коровы, сирены имеют удлиненное сужающееся тело с короткими ластами на передних конечностях и одним широким плоским хвостовым плавником.Как и китообразные, они не имеют внешних задних конечностей и живут исключительно в водных средах обитания. В отличие от всех других групп морских млекопитающих, сирены — в первую очередь травоядные животные, поедающие морские травы и водоросли. Сегодня сохранилось всего четыре вида сирен. Одним из крупных видов сирен была морская корова Стеллера, которая выросла до девяти метров в длину (рис. 6.8 D). Этот вид вымер в конце 1700-х годов из-за чрезмерной охоты за едой и шкурами, которые использовались в судостроении.  Плотоядные — это группа млекопитающих, которые в значительной степени отличаются густым мехом, острыми когтями и клыками.Примеры плотоядных (отряд Carnivora) включают собак, кошек, медведей, тюленей и скунсов. Обратите внимание, что термин carnivoran используется для описания биологической классификации: члены отряда Carnivora. Этот термин отличается от функционального термина плотоядное животное, которое описывает мясоедное животное. Гигантская панда — пример травоядного хищника. Большинство хищных видов наземные. Однако одна конкретная группа карниворанов является исключительно морской: ластоногие.

  Ластоногие включают тюленей, морских львов (рис.6.9 A, 6.9 B, 6.9 C и 6.9 F) и моржа (рис. 6.3 C). Хотя ластоногие очень хорошо приспособлены к жизни в океане, они должны вернуться на сушу, чтобы найти себе пару и родить потомство. Существует 33 вида ластоногих. Они распространены по всему миру, хотя большинство видов обитает в более холодном климате.
  Три других вида в отряде Carnivora считаются морскими млекопитающими: белый медведь (рис.6.9 D), калана (рис. 6.3 A) и калана (рис. 6.9 E). Белые медведи считаются морскими млекопитающими, потому что большую часть своего времени они проводят, плавая в океане или охотясь на тюленей по морскому льду. Название вида белого медведя — Ursus maritimus — на латыни означает «океанский медведь». Белые медведи водятся исключительно в Арктике. Два вида выдр — принадлежащие к семейству млекопитающих ласки — также считаются морскими по природе. Морская выдра ( Enhydra lutris ) обитает в прибрежных лесах водорослей в северном бассейне Тихого океана от России до южной Калифорнии.Морская выдра ( Lontra felina ) принадлежит к тому же роду, что и пресноводные речные выдры. Этот вид встречается преимущественно у юго-восточного побережья Тихого океана Перу и Чили. В отличие от других морских хищников, морская выдра проводит большую часть времени вне воды в поисках пищи вдоль скалистых береговых линий (рис. 6.9 E).

  Как ископаемые, так и молекулярные свидетельства указывают на то, что морские млекопитающие не произошли или произошли от одной единственной предковой группы. Хотя китообразные, ластоногие, сирены, выдры и белые медведи — все млекопитающие, они произошли от отдельных ветвей линии млекопитающих (рис.6.4). Все эти отдельные ветви произошли от групп наземных млекопитающих. Китообразные произошли от группы млекопитающих, в которую входят копытные или «двуногие» копытные, такие как крупный рогатый скот, олени и овцы. Бегемот — ближайший из ныне живущих предков группы китообразных. Сирены имеют общего эволюционного предка с современными слонами. Ластоногие имеют общее происхождение с другими хищниками, такими как собаки и кошки, но наиболее тесно связаны с ласками, выдрами и скунсами. Хотя многие из приспособлений для выживания в океане, наблюдаемые у этих морских млекопитающих, кажутся схожими по форме и функциям, каждая из этих групп морских млекопитающих развивала приспособления для жизни в океанской среде независимо.

  Конвергентная эволюция

  Биологов-эволюционистов интересует физическая форма структур организма. Их также интересует, как эти структуры функционируют или работают для улучшения выживания и воспроизводства организма. Форма и функция настолько тесно связаны друг с другом, что иногда у несвязанных между собой организмов развиваются похожие структуры. Мы называем это явление конвергенцией или конвергентной эволюцией . Вы можете наблюдать конвергенцию у очень разных животных, которые живут в одинаковых средах обитания или ведут похожий образ жизни.

  Летучая мышь — млекопитающее, но, похоже, у нее есть летающие конструкции, общие со многими птицами и насекомыми. У всех этих летунов есть крылья. Однако если мы внимательно рассмотрим эти структуры, мы увидим, что они не так похожи, как могло бы показаться. Крылья летучих мышей поддерживаются костями, которые в основном представляют собой удлиненные кости пальцев, в то время как крылья птиц покрыты перьями, структура которых отсутствует у летучих мышей. У насекомых нет костных опор в крыльях, а мембранные структуры фактически являются частью экзоскелета, состоящего из хитина и белков.Несмотря на то, что все эти животные используют свои крылья, чтобы летать, если мы внимательно посмотрим на них, мы увидим, что сами крылья очень разные, и вместе с другими характеристиками организмов (птицы и насекомые не имеют волос и не имеют их). кормить своих детенышей молоком), не указывают на недавнего общего предка.

  Киты — водные млекопитающие, которые, как и рыбы, перемещаются по воде с помощью плавников. Хотя у китов есть плавники, они не рыбы. Если мы посмотрим на плавники китов и рыб, мы увидим некоторые существенные различия.Плавники китов поддерживаются теми же костями, которые поддерживают крылья летучих мышей. Фактически, если мы внимательно посмотрим на эти структуры, они свидетельствуют о более тесной взаимосвязи между летучими мышами и китами, чем между летучими мышами и птицами или между китами и рыбами. Рыбьи плавники сильно отличаются от китовых. Плавники рыб поддерживаются костями, но происхождение и структура костей, поддерживающих плавники, сильно отличаются от китов.

  Конвергентная эволюция может затруднить определение эволюционных отношений между группами животных.Несмотря на то, что со временем организмы могут сильно измениться, ключи к разгадке их происхождения остаются в структурах, которые гомологичны, то есть имеют то же происхождение.

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *